Проектиране

ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения, според Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

С проектите за вертикално планиране се определят: височинното положение на улиците, сградите, алеите и другите площи и съоръжения; създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води в естествени водоприемници и канализационната мрежа.

ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРАСИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕ

Изработването на трасировъчни планове е необходимо при изготвянето на част "Геодезическа" на инвестиционните проекти за изграждането на сгради и съоръжения, съгласно нормативните документи /Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти/. В трасировъчните планове се съдържат данни, необходими за трасирането на характерни точки от проектираните обекти, като важни точки от архитектурния или конструктивния проект, конструктивни оси, нива и др.

При изработването на трасировъчни планове се прилагат данни за трасиране - координати в съответната координатна система; за ортогонално трасиране, данни за всички отстояния,
размери и дължини, проектни коти, изходни нивелачни репери и опорни точки, необходими за точното определяне върху терена на съответното съоръжение.

ТРАСИРАНЕ НА СГРАДИ И ДРУГИ ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Преди започване на строителството на една сграда или инженерно съоръжение е необходимо точно да се определи местоположението му върху терена, съгласно изготвеният инвестиционен проект.

ЛАНДКАД предлага трасиране с висока точност на контура на сградата или съоръжението върху строителния терен, както и положението на строителните му оси.

КОНСУЛТАЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Можете да направите консултация с наш специалист по проблеми свързани със собствеността и/или управлението на имот. Попълнете уеб формата и ние ще отговорим на Вашия въпрос до 24 часа.

инж. Г.Мирчев
20+ години oпит
Безплатна Справка

ДРУГИ УСЛУГИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВИ ИНТЕРЕСУВАТ